Изпълнение

В период на изпълнение са следните работни пакети.

(А) Работен пакет 1: Идентифициране, описание и анализ на български практики, свързани с поддържането на цитатен указател

Начало и край на работния пакет: от Месец 1 до Месец 6

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Елица Лозанова-Белчева

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: Доц. д-р Анна Ангелова, Доц. д-р Милена Миланова, Д-р Биляна Яврукова, Д-р Силвия Найденова, Мария Аврамова, Надя Карачоджукова, Росен Стефанов

Планирани дейности:

Дейност 1.1. Идентифициране на български практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за идентифициране на български практики, (2) обобщена таблица на идентифицираните практики, (3) приложение със събраните оригинални (първични или вторични) данни за идентифициране на практиките.

Дейност 1.2. Описание на идентифицираните български практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) подробно описание на идентифициране на български практики и (2) сравнителна таблица на идентифицираните практики.

Дейност 1.3. Анализ на установените (идентифицирани и описани) български практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за анализ и (2) резултати от анализа.

(Б) Работен пакет 2: Идентифициране, описание и анализ на чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател

Начало и край на работния пакет: от Месец 01 до Месец 0б

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Милена Миланова Миланова

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: Доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, Д-р Биляна Яврукова, Д-р Силвия Найденова, Мария Аврамова, Надя Карачоджукова, Росен Стефанов.

Планирани дейности:

Дейност 2.1. Идентифициране на чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за идентифициране на чуждестранни практики, (2) обобщена таблица на идентифицираните практики, (3) приложение със събраните оригинални (първични или вторични) данни за идентифициране на практиките.

Дейност 2.2.  Описание на идентифицираните чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) подробно описание на идентифициране на чуждестранни практики и (2) сравнителна таблица на идентифицираните практики.

Дейност 2.3. Анализ на установените (идентифицирани и описани) чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за анализ и (2) резултати от анализа.