Изпълнение

Изпълнението на проекта приключи на 11 декември 2020 г.

Реализирани работни пакети

(А) Работен пакет 1: Идентифициране, описание и анализ на български практики, свързани с поддържането на цитатен указател

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Елица Лозанова-Белчева.

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Милена Миланова, д-р Биляна Яврукова, д-р Силвия Найденова, Мария Аврамова, Надя Карачоджукова, Росен Стефанов.

Планирани дейности:

Дейност 1.1. Идентифициране на български практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за идентифициране на български практики, (2) обобщена таблица на идентифицираните практики, (3) приложение със събраните оригинални (първични или вторични) данни за идентифициране на практиките.

Дейност 1.2. Описание на идентифицираните български практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) подробно описание на идентифициране на български практики и (2) сравнителна таблица на идентифицираните практики.

Дейност 1.3. Анализ на установените (идентифицирани и описани) български практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за анализ и (2) резултати от анализа.

(Б) Работен пакет 2: Идентифициране, описание и анализ на чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Милена Миланова.

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, д-р Биляна Яврукова, д-р Силвия Найденова, Мария Аврамова, Надя Карачоджукова, Росен Стефанов.

Планирани дейности:

Дейност 2.1. Идентифициране на чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за идентифициране на чуждестранни практики, (2) обобщена таблица на идентифицираните практики, (3) приложение със събраните оригинални (първични или вторични) данни за идентифициране на практиките.

Дейност 2.2.  Описание на идентифицираните чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) подробно описание на идентифициране на чуждестранни практики и (2) сравнителна таблица на идентифицираните практики.

Дейност 2.3. Анализ на установените (идентифицирани и описани) чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатен указател. Очакван резултат: Доклад, съдържащ (1) описание на приложената методика за анализ и (2) резултати от анализа.

(В) Работен пакет 3: Проектиране на цитатен указател за научни публикации на български език от български автори

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Анна Ангелова.

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет:  проф. дфн Оля Харизанова, доц. д-р Елиза Стефанова, доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, доц. д-р Мая Стоянова, доц. д-р Милена Миланова, д-р Биляна Яврукова, д-р Силвия Найденова, Мария Аврамова, Надя Карачоджукова, Росен Стефанов

Планирани дейности:

Дейност 3.1. Информационен дизайн на БД „Цитатния указател“ – определяне на предмет и обхват, идентифициране на информационни обекти, описание на характеристики и операции с информационни обекти. Очакван резултат: Дефинирана предметна област, цел, задачи и обхват на цитатния указател.

Дейност 3.2. Разработване на концептуален модел за БД „Цитатен указател“. Очакван резултат: Проектирана структурата и тип на данните; определени/дефинирани полета, ключове, връзки/релации, правила за нормализация.

Дейност 3.3. Разработване на логически модел на БД „Цитатен указател“. Очакван резултат: Идентифициран формат на метаданните, описан модел за метаданни, описан организационен модел на обработките.

Дейност 3.4. Функционален дизайн на автоматизираната система за управление на БД „Цитатен указател“ – описание на основни и допълнителни модули/функции, входно-изходни операции, нива на достъп и права и др. под. Очакван резултат: Описани основни модули и функции на автоматизирана система за цитатен указател за нуждите на софтуерния дизайн и разработването на прототип.

(Г) Работен пакет 4: Разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации на български автори (обществени науки)“

Ръководител на работния пакет: доц. д-р Елиза Стефанова.

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: проф. дфн Оля Харизанова, доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Мая Стоянова, д-р Биляна Яврукова, д-р Силвия Найденова, Външен изпълнител.

Планирани дейности:

Дейност 4.1. Разработване на задание за софтуерна реализация на прототип на информационна система за цитатен указател. Очакван резултат: Описание на целта, задачите, функционалните възможности и целеви групи на системата; Описание на изискванията към софтуерната разработка на прототипа; Описание на изискванията за достъпност на софтуерната разработка; Описание на допълнителни условия към разработването на прототипа; Разработени други документи, свързани с процедурата по подбор на външен изпълнител.

Дейност 4.2. Организиране на процедура за избор на външен изпълнител. Очакван резултат: Организирана процедура за избор на разработчик на прототип на информационната система.

Дейност 4.3. Избор на външен изпълнител. Очакван резултат: Избран външен изпълнител, отговарящ в максимална степен на поставените в заданието изисквания.

Дейност 4.4. Контрол на изпълнението на поставеното задание за разработване на прототип на информационна система. Очакван резултат: Реализирани 5 работни срещи с избрания изпълнител за установяване на напредъка в разработването на прототипа и решаване на оперативно нива на възникнали проблеми.

Дейност 4.5. Оценка на разработения прототип. Очакван резултат: Констативен протокол за приемане на разработката/прототипа.

Дейност 4.6. Тестване на разработения прототип. Очакван резултат: Констативен протокол за резултатите от проведени тестове на прототипа.

(Д) Работен пакет 5: Управление на проекта

Ръководител на работния пакет: проф. дфн Оля Борисова Харизанова.

Участници в изпълнението на дейностите по работния пакет: доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Елиза Стефанова, доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, доц. д-р Милена Миланова.

Планирани дейности:

Дейност 5.1. Организация и управление на проекта.

Дейност 5.2. Разпространение на резултати, постигнати по проекта.

Дейност 5.3. Организиране и провеждане на информационни събития (публичност) за изпълнението на проекта.

Дейност 5.4. Организиране и провеждане на финансов одит на проекта.