Програмна реализация на разработения концептуален модел (софтуерен прототип)

През втория етап на проекта, със съдействието на външен изпълнител (АИМСТ ТЕХ ООД; договор за услуга № 80-17-10 / 01.04.2019 г.), беше разработен софтуерен прототип, отговарящ на заложените в концептуалния модел изисквания.

След провеждането на тестове, апробиране и въвеждане на реални данни се установи, че софтуерната разработка е функционираща система за български цитатен указател. Екипът прецени, че е удачно тази система да бъде наречен „Български цитатен индекс“.

Българският цитатен индекс вече може да бъде използван пълноценно както на ниво отделна академична/научна организация, така и за нуждите на цялата научната/научноизследователската общност в България.

Към момента софтуерът е хостван в Центъра за данни „Наследство БГ“ (оборудван и пуснат в действие по проекта BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“). Българският цитатен индекс е достъпен за преглед на адрес: https://citation.nasledstvo.bg.

Екипът на проекта изразява благодарност на представителите на фирма АИМСТ ТЕХ ООД за ползотворното сътрудничество, усилията по реализирането на първата по рода у нас разработка и успешното приключване на съвместната ни дейност. Желаем следващи успехи на АИМСТ ТЕХ ООД 🙂

Екипът по проекта изразява готовност да съдейства на всички заинтересовани институции/организации за използването на разработения Български цитатен индекс. За контакт: проф. дфн Оля Харизанова, oharizanova@phls.uni-sofia.bg